top of page

DARGANFOD YNYS MÔN 

Mae gan Ynys Môn rywbeth i bawb, p'un a ydych chi'n mwynhau cerdded, beicio neu ymweld â chestyll, plastai a gerddi ni fydd eich antur gwyliau yn siomi. Mae rhywbeth i’ch ysbrydoli a’i ddarganfod o’r tirweddau syfrdanol a’r arfordiroedd garw.

 

​Bydd y caffis a bwytai niferus ar yr ynys yn maethu'ch corff a'r golygfeydd hyfryd i'ch enaid. Rydych yn sicr o groeso Cymreig ble bynnag yr ydych ac arhoswch.  Dewch o hyd i gyfoeth o bethau y gallwch eu gwneud yma ar yYmweld ag Ynys Môngwefan. 

Monoline Nature Logo.png
TRAETHAU

Mae llawer o’r 125 milltir o arfordir hardd wedi’i ddynodi’n Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE). Yn cynnig rhywbeth i bawb - darnau helaeth o dywod, nofio diogel a chasglu gwydr.

TEITHIAU ARFORDIROL

Gydag 16 o deithiau cerdded arfordirol trawiadol wedi’u dogfennu byddwch yn ei chael hi’n anodd peidio â mwynhau’r golygfeydd syfrdanol. Mae pum taith gerdded o fewn radiws o un milltir ar ddeg i Lan Morfa; Llanddwyn, Aberffraw, Rhosneigr and Rhoscolyn.

BEICIO

Pa ffordd well o brofi’r harddwch naturiol sydd gan Ynys Môn i’w gynnig nag ar feic. Wedi’r cyfan, mae beicio’n rhoi’r cyfle i chi fwynhau newid cyflymder, teimlo’r gwynt yn eich gwallt a gwir fwynhau’r golygfeydd digyffwrdd a’r tirweddau tonnog y mae Ynys Môn mor gyfoethog ynddynt.

Llogwch un o'n beiciau trydan i gymryd y straen tra byddwch chi'n socian yn y golygfeydd.

AMGUEDDFEYDD AC ORIELAU

O bentrefi model i amgueddfa drafnidiaeth i orielau celf mae'n siŵr y bydd rhywbeth a fydd yn ennyn eich diddordeb. 

CHWARAEON DWR

P'un a ydych am badlfyrddio, caiac neu syrffio gwynt, mae traeth i fwynhau'r gamp o'ch dewis. Gall cwmnïau proffesiynol drefnu teithiau i sicrhau eich bod yn cael profiad diogel a phleserus.

BWYTAI A CHAFFES

Yn gyrchfan gwyliau poblogaidd, mae yna lawer o fwytai a chaffis da y gallwch chi ddewis ohonynt. Beth bynnag fo'ch cyllideb bydd rhywle i chi ei fwynhau boed yn bryd syml neu ddathliadol.

Rydym yn hapus i rannu rhai o'n hoff lefydd gyda chi a rhoi gwybod i chi pa berlau bach eraill y gallwch chi eu darganfod yn sir Gwynedd. Mae gan ein holl westeion becyn croeso gyda'n hargymhellion ar leoedd i fynd a lleoedd o ddiddordeb.

“Ydy hi’n bosib cael popeth mewn un sir? Wel ie a dyna Wynedd. O’i thraethau di-ri i’w chopaon uchaf, o’i phentrefi, ei ffermydd – i’w chestyll – mae popeth i bawb. Crud yr iaith Gymraeg. Cartref i fythau a chwedlau – o gewri i frenhinoedd â chlustiau ceffyl! Ac eto, heb os nac oni bai, ein pobl ni yw calon ac enaid y wlad hynafol hon.   
Aled Hughes, Cyflwynydd ac awdur 

Gwynedd_Ambassador.jpg
Llwybrau_WalesByTrails_Lock-up_02_Black.png
Welsh_Government.png
bottom of page