top of page

Telerau ac Amodau

Gwyliau Glan Morfa

 

Blaendal a Chanslo

Mae angen talu pob archeb yn llawn am eich arhosiad cyfan i gadarnhau'r archeb. Trwy archebu, rydych yn cadarnhau eich bod wedi darllen, deall, a derbyn ein telerau ac amodau. Os na allwch fynd ar wyliau ar y dyddiadau rydych wedi'u harchebu yna byddwn yn gweld a allwn newid y dyddiadau i chi (rhaid talu am wahaniaethau pris). Os nad ydych yn gallu ail-archebu ac yn dymuno canslo'r archeb, yna byddwn yn ymdrechu i ailwerthu'r nosweithiau a archebwyd. Os byddwn yn llwyddo i ail-osod yr archeb, byddwn yn ad-dalu eich arian. Os nad ydym wedi llwyddo i ail-osod eich nosweithiau yna ni allwn ad-dalu'r archeb.  Rydym yn argymell yn gryf bod gwesteion yn cymryd yswiriant canslo gwyliau.

Dim Llety ar Gael

Dim ond os nad oedd eich llety ar gael am resymau y tu hwnt i'n rheolaeth y byddem yn canslo eich arhosiad. Pe na bai hyn yn bosibl, neu'n annerbyniol i chi, yna byddem yn cynnig dyddiadau eraill ar gyfer eich arhosiad neu mewn amgylchiadau eithriadol ad-daliad llawn. Ni fyddai ein hatebolrwydd yn ymestyn y tu hwnt i'r ad-daliad hwn.

Fodd bynnag, os cawn ein hatal neu ein hoedi rhag cydymffurfio ag unrhyw rwymedigaethau o dan y Telerau ac Amodau hyn gan unrhyw beth yr ydych chi, neu unrhyw un sy’n gweithredu ar eich rhan, yn ei wneud neu’n methu â’i wneud neu oherwydd digwyddiadau neu amgylchiadau sydd y tu hwnt i reolaeth resymol ni, y ni fydd anallu neu oedi wrth gyflawni’r rhwymedigaethau hynny yn cael ei drin fel torri amodau’r Telerau ac Amodau hyn. Mae enghreifftiau o ddigwyddiadau neu amgylchiadau o’r fath yn cynnwys tân, llifogydd a gweithredoedd eraill gan Dduw, pandemig, streiciau, anghydfodau masnach, cloi allan, terfysg, damwain, tarfu ar gyflenwadau ynni, cynnwrf sifil, gweithredoedd terfysgol, rhyfel neu gyfarwyddyd gan y Llywodraeth.

Amseroedd Cyrraedd ac Ymadawiad

Bydd eich cwt ar gael i chi o 3.00pm ar y diwrnod cyrraedd, oni bai y trefnir yn wahanol. Mae’n bosibl na fyddwn yn gallu rhoi llety i chi os byddwch yn cyrraedd yn gynt na’r amser a gytunwyd gan y byddwn yn brysur yn paratoi ar gyfer eich arhosiad.

Ymadawiad

Byddwch yn barod i adael y safle erbyn 11.00am ar y diwrnod ymadael, oni bai y trefnir yn wahanol.

Gofalu am y Llety

Y gwesteion sy'n gyfrifol am adael y llety gan eu bod yn ei weld mewn cyflwr da ac mewn cyflwr glân. Rhaid i westeion sicrhau eu bod yn ymddwyn mewn modd cyfrifol mewn perthynas â'r cytiau a'r gymdogaeth gyffredinol yn ystod y deiliadaeth. Rhaid i'r gwesteion sicrhau nad yw'r cwt byth yn cael ei adael heb ei gloi pan nad oes neb yn gofalu amdano.

Ysmygu

Gwaherddir ysmygu yn llwyr ym mhob un o'n llety a'r ardaloedd cyfagos.

Iawndal a Torri

Byddwch yn ofalus wrth aros yn ein heiddo. Chi sy'n gyfrifol ac yn atebol am unrhyw doriadau neu ddifrod yr ydych yn ei achosi, i'r cytiau neu eu cynnwys. Y cyfan a ofynnwn yw eich bod yn adrodd am unrhyw ddigwyddiadau wrth iddynt godi. Nid ydym fel arfer yn codi tâl am fân doriadau, ond efallai y byddwn yn anfon anfoneb atoch am atgyweirio neu wneud iawn os yw'r difrod neu'r toriad yn sylweddol.

Deiliadaeth

Mae ein cwt bugail wedi’i gynllunio ar gyfer dau oedolyn yn rhannu ac nid yw’r llety a’r tir o’i amgylch yn addas i blant. Ni chaiff mwy na dau berson o dan unrhyw amgylchiadau feddiannu pob cwt. Gellir gwrthod mynediad os na chedwir at yr amod hwn. Mae'r perchnogion yn cadw'r hawl i wrthod neu ddirymu archebion gan bartïon a all, yn eu barn hwy, fod yn anaddas i feddiannu'r eiddo. Ni chymerir archebion gan bobl dan 21 oed.

Gall y caban ddal pedwar o bobl ac nid yw'n addas iawn ar gyfer plant o dan 8 oed.

Anifeiliaid anwes

Yn anffodus, ni allwn groesawu cŵn yn y cytiau bugeiliaid. Gall y caban pren fod ag (un) ci sy'n ymddwyn yn dda ond oherwydd y da byw o'i gwmpas a'r eiddo sydd heb ei ffensio, gofynnwn i'ch ci gael ei gadw ar dennyn pan fyddwch allan. Peidiwch â mynd at y cathod fferm sy'n crwydro'r eiddo gan eu bod yn wyllt ac nid yn anifeiliaid anwes.

Atebolrwydd

Nid ydym yn derbyn unrhyw atebolrwydd am unrhyw ddifrod, colled neu anaf i unrhyw aelod o’ch parti neu unrhyw gerbydau neu feddiannau, oni bai y profir ei fod wedi’i achosi gan weithred esgeulus gennym ni neu ein gweithwyr neu gontractwyr tra’n gweithredu yn ystod cyflogaeth.

Cwynion

Rhaid gwneud cwynion yn hysbys i'r perchnogion cyn gynted ag sy'n ymarferol, a bydd y perchnogion yn ymdrechu i ddatrys unrhyw broblemau. Ni fydd unrhyw gŵyn nad yw'n cael ei hadrodd i'r perchnogion yn ystod yr arhosiad ac sy'n cael ei hadrodd dim ond ar ôl i'r gwesteion adael yn cael ei hystyried gan y perchnogion.

Rydym yn cadw'r hawl i wneud diwygiadau i'r telerau ac amodau hyn heb rybudd.

Polisi Preifatrwydd

Bydd unrhyw ddata a gesglir yn ystod yr archeb hon yn cael ei storio ar ein cyfrifiadur(au). Gyda'ch caniatâd efallai y byddwn yn cysylltu â chi o bryd i'w gilydd am hyrwyddiadau a chynigion.  Rhowch wybod os nad ydych yn dymuno i ni gysylltu â chi ar ôl i'ch archeb gael ei chwblhau. Ni fyddwn yn rhannu eich manylion ag unrhyw drydydd parti.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu a hyderwn y cewch arhosiad pleserus iawn.

Datganiad Mynediad ar gyfer Gwesteion Gwyliau Glan Morfa

Ceir mynediad i'r cytiau a'r caban trwy res o risiau ac felly ni all cadeiriau olwyn gael mynediad iddynt. Mae ein llety wedi ei leoli ar dir anwastad ac ar dir llethrog. Mae'n bosibl y byddwn yn gallu darparu ar gyfer y rhai sydd â rhywfaint o symudedd cyfyngedig a'r rhai sydd â nam ar eu golwg neu ag anawsterau clyw. Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw bryderon cyn archebu.

Cyrraedd a Chyfleusterau Parcio Ceir

Mae maes parcio ar gyfer hyd at ddau gar ym mhob cwt llety. Mae'r llety yn daith gerdded fer o'r maes parcio. Rydym yn darparu berfa i'ch helpu i symud eich eiddo ac os hoffech gael rhywfaint o help, rhowch wybod i ni. Dylid ystyried esgidiau addas yn dibynnu ar y tywydd.

Ffoniwch ni ar 07942 266812 os oes gennych unrhyw gwestiynau penodol ac fe wnawn ein gorau i ddiwallu eich anghenion.

Os archebwch trwy un o'n partneriaid rhaid i chi dderbyn eu telerau ac amodau. 
bottom of page